newcact.com

พุธ, กุมภาพันธ์ ๒๐, ๒๕๖๒

กองทุนช่วยเด็กพิเศษและเด็กยากจน

กองทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กพิเศษ  และ เด็กยากจน  ทั่วประเทศ  ( อ.ปั้น )

              กองทุนนี้มุ่งให้ความช่วยเหลือเด็กพิเศษ และเด็กยากจนในรูปแบบต่างๆ    

- ช่วยเหลือเรื่องค่ารักษาของเด็กพิเศษ  ได้แก่   เด็กออทิสติก· เด็กดาวน์ซินโดรม· เด็กพิการทางด้านร่างกาย· เด็กมีความบกพร่องทางด้านสมองและการเรียนรู้·· เด็กที่มีความบกพร่องด้านอารมณ์และพฤติกรรม·· เด็กพิเศษอื่นๆ   ในสถาบันของ อ.ปั้น 

 

 

คติพจน์  จากหนัง  เรื่องหมอโฮจุน

"  หมอรักษาผู้ป่วย     ผู้ป่วยก็รักษาหมอเช่นกัน

นั้นคือ   ผู้ป่วยก็รักษาความโลภในใจหมอ "

เราบำบัดโดยไม่ใช้ยา / เราใช้เทคนิคการสอนเฉพาะของสถาบัน / รับประกันผล

สถาบันพัฒนาสมอง - Develop Brain