newcact.com

อาทิตย์, กรกฏาคม ๒๑, ๒๕๖๗

โครงการพิเศษ

อบรมฟรี

- อบรมพัฒนาการเด็ก เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็ก   ทุกเดือน   -  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

- อบรมการฝึกพูด ให้เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี  ที่ยังไม่พูด/พูดไม่ได้· ทุกเดือน · - ·โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

- อบรมการฝึกเดิน ให้เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี  ที่เดินไม่ได้/เดินไม่ปกติ· ทุกเดือน · - ·โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

-อบรมการป้องกันภาวะความจำเสื่อม ความจำถดถอย อัลไซเมอร์ แก่ชมรมคนชรา ทั่วกรุงเทพ ปริมณฑล -  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

- โครงการสอนเพื่อฟื้นฟูระบบสมอง · แก่บุคคลที่ได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับศีรษะ·  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย - ไม่มีการใช้ยา ·

 

 

โครงการอื่นๆ

- โครงการส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ ทั่วประเทศ  (รายชื่อโรงเรียนวิถ๊พุทธ ทั่วประเทศ)

 

- โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันและฟื้นฟู  เด็กพิเศษกลุ่มต่างๆ · · เผยแพร่ผ่านสถานีอนามัย และ ·โรงเรียน ทั่วประเทศ (กิจกรรมนี้ยังคงทำอยู่)··

 

- โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเป็นโรคสมาธิสั้น     เผยแพร่ผ่านสถานีอนามัย และ  โรงเรียน ทั่วประเทศ (กิจกรรมนี้ยังคงทำอยู่) ·

 

- โครงการสอนเพื่อฟื้นฟูระบบสมอง   แก่บุคคลที่ได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับศีรษะ 

โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น - ไม่มีการใช้ยา  (กิจกรรมนี้ยังคงทำอยู่)··

 

- โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูเด็กพิเศษ ที่เป็นเด็กกำพร้า  ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น  (กิจกรรมนี้ยังคงทำอยู่) ·

โครงการนี้ทำร่วมกับมูลนิธิต่างๆ  มูลนิธฺิเด็กกำพร้าต่างๆ  สามารถขอเข้าเรียนฟรี   ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 

- โครงการให้คำปรึกษาแก่คนในครอบครัว  ที่มีผู้ใหญ่-เด็ก  ที่มีอาการซึมเศร้า  (กิจกรรมนี้ยังคงทำอยู่)  

 โดยเราประชาสัมพันธ์โครงการนี้ผ่าน    โรงพยาบาลราชวิถี   โรงพยาบาลพระมงกุฎ   โรงพยาบาลประสาท    โรงพยาบาลรามา    โรงพยาบาลศิริราช    โรงพยาบาลตำรวจ    โรงพยาบาลทหารเรือ     โรงพยาบาลศรีธัญญา    โรงพยาบาลภูมิพล      โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์    โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์    โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี      โรงพยาบาลราชพิพัฒน์       โรงพยาบาลเวศการุณย์รัศมี

 

- โครงการให้คำปรึกษาแนวทางการฟื้นฟู  หรือ บรรเทาอาการให้กับบุคคลที่มีอาการอัลไซเมอร์  โดยเน้นการให้แนวปฎิบัติอย่างง่าย  สำหรับบุคคลที่เพิ่งเริ่มมีอาการอัลไซเมอร์   (กิจกรรมนี้ยังคงทำอยู่)   ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 

-โครงการทดสอบการใช้ดนตรีบำบัด(ดนตรีไทย-ระนาด)  เพื่อลดอาการสมาธิสั้น ประเภท Hyperactive หรือ Impulsive ตามแนวทางการบำบัดของ มหาวิทยาลัย Western Sydney  โครงการนี้ทำร่วมกับ นักศึกษาปริญญาโท  มหาวิทยาลัย Western Sydney  (กิจกรรมนี้ทำจบไปแล้ว)

โทรสอบถาม เรื่องเรียน - คอร์สต่างๆ · 089-1690911 ·หรือ · 083-094-9242 , 086-3329288

หรือ ส่งมาที่ ·LINE ID : @puncenter (อย่าลืมใส่ @ ด้วยค่ะ)

Face Book : อ.ปั้น พุทธะ

เราบำบัดโดยไม่ใช้ยา / เราใช้เทคนิคการสอนเฉพาะของสถาบัน / รับประกันผล

สถาบันพัฒนาสมอง - Develop Brain